Project Management

Met Project Management leveren wij een tijdelijke aanvulling op uw managementteam. Bijvoorbeeld voor de leiding over een project dat buiten de gebruikelijke bedrijfsvoering valt, of voor een project dat specifieke kennis verlangt welke niet binnen uw bedrijf beschikbaar is. Of dat u gewoonweg niet toe komt aan zaken die met tijdelijke hulp van buiten wel op de rit kunnen worden gezet. Een extern projectleider kan in tal van situaties de beste optie zijn voor de realisatie van een project binnen uw organisatie.

Het inrichten en uitdragen van beleid op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) valt buiten de reguliere activiteiten van uw organisatie. Het vereist specifieke kennis en extra managementcapaciteit om een dergelijk project succesvol uit te voeren. Een extern projectleider biedt in dit geval uitkomst.

De selectie en implementatie van een CRM-systeem vereist gespecialiseerde kennis en ervaring welke veelal niet binnen de eigen organisatie beschikbaar is. De vertaalslag en afstemming tussen de bedrijfsdisciplines commercie en automatisering is in dit soort projecten niet eenvoudig, maar uiteraard van groot belang. Daarvoor is iemand nodig die de taal van beide disciplines beheerst, iemand die exact begrijpt wat de eisen en wensen zijn van uw commerciële staf en dat goed inzichtelijk kan maken voor automatiseerders. Opdat er een gebruiksvriendelijk systeem beschikbaar komt dat de efficiëntie en effectiviteit van uw commerciële activiteiten daadwerkelijk sterk doet verbeteren.

De introductie van een nog niet eerder gehanteerd marketinginstrument, zoals bijvoorbeeld ‘crowdsourcing’ of ‘datamining’, kan met hulp van buitenaf sneller en beter worden uitgevoerd. Iemand die los van de dagelijkse bedrijfsvoering de tijd heeft om het project volwaardig op te tuigen en uit te voeren. Die niet wordt gehinderd door de keuzes voor andere prioriteiten, die op operationeel niveau nu eenmaal dagelijks moeten worden gemaakt en er voor zorgen dat uw strategische prioriteit onvoldoende aandacht krijgt. Een externe projectleider kan er voor zorgen dat volledig recht wordt gedaan aan het belang dat u aan het project hecht.

De reorganisatie van een commerciële afdeling (marketing of sales) verlangt een deskundige en bovenal objectieve benadering. De doelstelling is om mensen andere (betere) dingen te laten doen, of andere (betere) mensen de dingen te laten doen, of een combinatie van beide. Een gevoelig traject waar, met respect voor de historie, met een frisse blik naar de toekomst moet worden gekeken. Een dergelijk veranderproces is met de hulp een ‘buitenstaander’ beter en sneller uitvoerbaar. Iemand die u helpt om de moeilijke beslissingen te nemen en deze door te voeren.

Soms is het nodig om bestaande patronen in de relatie met externe partners te doorbreken. Bijvoorbeeld de relatie met uw reclamebureau. De selectie van een nieuwe partner is echter geen sinecure. U wilt een keuze maken waar u weer jaren mee verder kunt. Dat vergt een grondige inventarisatie van uw actuele en toekomstige behoeftes aan externe expertises op dit vlak. Gevolgd door een selectie en presentatie van partijen die dit mogelijk goed kunnen invullen. Een dergelijk selectieproces is complex, omdat naast rationele overwegingen ook de emotie (hoe het ‘aanvoelt’) een belangrijke rol vervult. Bij het nemen van een evenwichtige beslissing in een dergelijk traject kan de hulp van een extern projectleider van grote waarde zijn.

Bij het uitbesteden van het dagelijks management over een project wilt u zekerheid over de kwaliteit van dat management. Om die reden maken wij gebruik van de meest gangbare methodiek voor project- management: PRINCE2. Deze methodiek biedt u continu een vinger aan de pols voor de bewaking van: de reikwijdte van het project, de bestedingen (in tijd en geld), het risicomanagement, de kwaliteitsbewaking en de behaalde resultaten.

Aanleiding voor het inschakelen van een Project Manager kan zijn:

  • leiden van een strategisch project of programma
  • leiden van de ontwikkeling, selectie of implementatie van een nieuw bedrijfsmiddel
  • tijdelijke aanvulling op het managementteam
  • begeleiding van een fusie of overname
  • realisatie van een efficiency-operatie
  • selectie van een nieuwe business partner / toeleverancier
  • leiden van een outsourcing traject